Xếp thứ tự giảng viên

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

STT

Chức danh, học vị, họ tên

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

Tiêu chí 6

Tổng điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

1

ThS. Bùi Đức Việt

20

15

20

4

0

10

69

2

ThS. Lý Việt Anh

20

10

15

10

0

10

65

3

ThS. Dương Trọng Đại

20

10

15

10

0

10

65

4

ThS. Bùi Hữu Nam

20

10

15

6,7

0

10

61,7

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn