Xếp thứ tự giảng viên

BỘ MÔN TÂM LÝ – GIÁO DỤC

 

STT

Chức danh, học vị,

họ và tên

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

Tiêu chí 6

Tổng điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

1

GV ThS Trần Thị Vân Anh

15

15

20

0

0

10

60

2

GV ThS Nguyễn Thị Ngọc Linh

10

10

20

0

0

10

50

3

GV ThS Nguyễn Hoàng Hà

Xếp thứ tự theo phòng QLKH

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn