Quy mô sinh viên

QUY MÔ SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Năm học: 2018-2019

STT

Chuyên ngành

Ngành

ĐH Chính quy

ĐH Vừa làm vừa học

Tổng hợp

Năm thứ

Năm thứ

ĐH

VL

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

chính

VH

 

Khóa

K54

K53

K52

K51

K50

2019

2018

2017

2016

2015

quy

 

1

 

CN Kỹ thuật

Điện

CN Kỹ Thuật Điện

- Điện tử

                       

2

 

CN Gia công

cắt gọt

CN Chế tạo máy

                       

3

 

Sư phạm Kỹ

thuật Điện

SPKT công nghiệp

                       

4

 

Sư phạm Kỹ

thuật Cơ khí

SPKT công nghiệp

                       

5

 

Sư phạm Kỹ

thuật Tin học

SPKT công nghiệp

                       

Tổng cộng

                       

Tin mới hơn

Tin cũ hơn