Thành tích nghiên cứu khoa học

THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mặc dù lực lượng cán bộ giảng viên trong khoa còn ít và còn trẻ nhưng trong khoa đã có phong trào nghiên cứu khoa học tương đối mạnh mẽ trong giáo viên và từ đó đã thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên:

* Số đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện từ 2007 đến 2014

 + Đã nghiệm thu 56 công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong đó có 27 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên do giáo viên trong khoa làm chủ nhiệm đề tài. Tất cả các đề tài đều đạt loại khá hoặc loại tốt;

 + Hiện tại giáo viên trong khoa hoàn thành 07 đề tài cấp Bộ và 3 đề tài cấp đại học.

* Số bài báo khoa học đã công bố từ 2007 đến 2014

 Tổng số 72 bài, trong đó:

 + 07 bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế;

 + 22 bài đã công bố trên các Tạp chí quốc gia;

 + 53 bài đã công bố trên Tạp chí Khoa học - Công nghệ của Đại học Thái Nguyên.

* Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học

 Trong những năm qua, Khoa đã đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Kể từ năm học 2005- 2007, tất cả giáo viên trong khoa đã áp dụng các phương pháp dạy học mới và công nghệ dạy học hiện đại nên đã rút ngắn được thời gian lên lớp lý thuyết, tăng được thời gian thảo luận, thời gian làm bài tập cho sinh viên. Vì vậy, nâng cao được hiệu quả của quá trình dạy học. Đi tiên phong trong việc nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, Khoa SPKT đã tạo ra tiền đề thuận lợi cho việc chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ trong nhà trường. Giáo viên trong khoa cũng quan tâm đến cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường nên đã tích cực, chủ động trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật với giáo viên các khoa bạn để giúp nhau nâng cao chất lượng giờ giảng.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn